Tietosuojaseloste: Verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri

Rekisterin nimi

Verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri


Rekisterinpitäjä

Nimi: Kotimaisten kielten keskus
Osoite: Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot: kirjaamo@kotus.fi, puhelinvaihde 029 533 200


Rekisterinpitäjän edustaja

Annikki Niiranen
annikki.niiranen@kotus.fi, 0295 333 228


Kotuksen tietosuojavastaava

Maija Sutinen
maija.sutinen@kotus.fi, 0295 333 208


Rekisterin ja sen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisterin tarkoituksena on säilyttää määräajan (ks. kohta Henkilötietojen säilyttämisaika) henkilö-, toimitus- ja laskutustietoja asiakkaiden verkkokaupassa tekemistä tilauksista. Tietojen perusteella asiakkaalle voidaan toimittaa hänen ostamansa ja tilaamansa tuote ja laskuttaa häneltä siitä. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Kotimaisten kielten keskuksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, jos asiakkaalta on saatu tähän suostumus.


Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Asiakkaan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään sähköisesti verkkosivujen lomakkeella tilauksen yhteydessä.


Henkilötietojen luovutus ja tietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tarvittaessa tietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämisen kriteerit

Säilytetään 1 vuosi.


Kuvaus teknisistä ja hallinnollisista suojatoimista

A. Manuaalinen aineisto
-

B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot

Rekisterin tietoja suojataan hallinnoimalla käyttövaltuuksia, suojaamalla tietoliikennettä ja varmuuskopioimalla tietoja. Lisäksi suojataan tekniset laitteet ja fyysiset tilat ja valvotaan kulkua tiloissa, joissa laitteet sijaitsevat.

Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella, ja järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.


Rekisteröidyn oikeudet (pääsy henkilötietoihin,tietojen oikaisuun, tietojen poistamiseen)

Rekisteröidyllä eli verkkokaupan asiakkaalla on oikeus saada rekisteripitäjältä vahvistus siitä, miten häntä koskevia henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröity voi tehdä rekisterissä olevista henkilötiedoistaan tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän edustajalle.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvat maksut.

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Copyright © 2023- Kotus.